2008 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

3 d. – 90 metų, kai Varšaukos vnk. gimė  (1918) STASYS ŠNEIDERIS-DIEMEDIS, poetas, dramaturgas. Studijavo VU, mokytojavo Kaune, Karsakiškyje, Įstricoje ir kt. 1946 suimtas, kalintas Magadane. 1961 apsigyveno Subačiuje (Kupiškio r.), kur 1987 05 05 mirė. Palaidotas Panevėžyje. Eilėraščių paskelbė periodikoje, didesnė kūrybos dalis (eilėraščiai, poema „Stelmužės ąžuolas“ drama „Savanorio sūnus“ ) liko rankraščiuose, dalis dingo.

3 d. – 70 metų, kai Lingiryje (Ramygalos vlsč.) gimė (1938) RIMVYDAS KUNSKAS, fizinių m. (geografija) dr., Geografijos instituto vyr.mokslinis bendradarbis. 1955 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. 1960 – VU. Monografijų „Augalijos kaita Lietuvos ežerų ir pelkių raidoje“, „Etnolandšafto ir gamtojautos paveldas“ autorius, 19 kolektyvinių monografijų bendraautorius, IT asociacijos Lietuvos skyriaus ekologijos ekspertas.

5 d. – 65 metai, kai Švendruose (Šiaulių r.) gimė (1943) KAZIMIERAS LIPSKIS, fizikas, gamtos m. dr., docentas. 1965 baigė VU Fizikos fakultetą. Tobulinosi Maskvos ir Minsko aukštosiose mokyklose. Dirbo VU, VISI, KPI Vilniaus fakultete, VTU. Nuo 1996 yra KTU Panevėžio instituto docentas, dėsto ekonomines disciplinas. Už „Ekonomikos uždavinyną“ (2000) paskirta Švietimo ir mokslo ministerijos II-ojo laipsnio premija.

5 d. – 80 metų, kai Račkiškiuose (Kėdainių r.) gimė (1928) IRENA LIOGIENĖ, farmacininkė, tautodailininkė. 1950 baigė Kauno farmacijos mokyklą. Nuo 1958 gyvena Panevėžyje. Tautodailininkų sąjungos narė (1978). Sukūrė peizažų, portretų, natiurmortų, religinio turinio paveikslų.

7 d. – 100 metų, kai Užkalniuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1908) KAROLIS GARUCKAS, kunigas, rezistentas. 1927 baigęs Ramygalos progimnaziją, mokėsi mokytojų seminarijoje, studijavo teologiją Olandijoje. 1942  įšventintas kunigu, grįžo į Lietuvą. Klebonavo įvairiose parapijose. Nuo 1963 iki mirties dirbo Ceikinuose (Ignalinos r.). Gynė bažnyčios ir žmogaus teises, rašė protesto raštus dėl tikinčiųjų ir kunigų persekiojimo. 1976 Vilniuje su kt. įsteigė Lietuvos Helsinkio grupę. Mirė 1979 04 04 Ceikinuose.

8 d. – 160 metų, kai Zalatoriuose (Upytės vlsč.) gimė (1848) JONAS VENCKEVIČIUS, VENCKAVIČIUS, tarnautojas, mokytojas, knygnešys. Mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose. 1874 baigė Kazanės (Rusija) universiteto Fizikos, gamtos ir matematikos fakultetą. Dirbdamas Peterburge Miškų departamento skyriaus viršininku savo giminaičiams į Ustronę siųsdavo įvairių lietuviškų knygelių, ragindamas jas išplatinti. Pradėjus leisti „Aušrą“, ją užprenumeravo garšviečiams, paskatino K. Ūdrą steigti knygnešių draugiją. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, mokytojavo Kupiškyje, Panevėžyje. Domėjosi tautosaka, kalbotyra. Po pensijos paskyrimo iki mirties gyveno Ustronėje. Mirė 1937 06 02, palaidotas Vadaktėlių kapinėse.

11 d. – 125 metai, kai Liepojoje gimė (1883) JANKA MAVRAS (Ivanas Fiodorovas), baltarusių rašytojas. Kurį laiką mokytojavo Naujamiestyje, vėliau gyveno Baltarusijoje. Parašė keletą fantastinių knygų vaikams. Mirė 1971 08 03 Minske.

11 d. – 105 metai, kai Naujamiestyje gimė (1903) PALMIRA GRAUŽINIENĖ, pedagogė, visuomenininkė. Baigusi LU mokytojavo Užpalių, Raseinių, Panevėžio gimnazijose. Buvo veikli ateitininkė, šaulė. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1984 10 04 JAV.

11 d. – 80 metų, kai Panevėžyje (1928) gimė KAZIMIERA GAIDYTĖ-BULSIENĖ – NEMIRA NARUTĖ, poetė. 1944 emigravo iš Lietuvos. Nuo 1949 gyvena JAV. Išleido eilėraščių rink. „Relikvijos“ (1964), „Valandų upės“ (1981).

12 d. – 105 metai, kai Laukminiškiuose-Virbališkiuose (Kupiškio r.) gimė (1903) PETRAS BABICKAS, rašytojas, žurnalistas. 1920-1923 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Vėliau studijavo Kaune, mokytojavo, dirbo žurnalistu, veikė tautininkų organizacijose. 1944 emigravo iš Lietuvos, gyveno Brazilijoje. Išleido poezijos rinkinius „Geltona ir juoda“ (1930), „Žmogaus remontas“ (1934), „Toli nuo tėvynės“ (1945), „Svetimoj padangėj“ (1947), apsakymų knygą „Vakar“ (1931), eilėraščių ir prozos kūrinių vaikams, kelionių apybraižų. Mirė 1991 08 27 Brazilijoje.

13 d. – 95 metai, kai Geležiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1913) ANTANAS JUŠKA, kunigas, istorikas, visuomenės veikėjas. Teologijos m. dr. (1948). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1940 baigė teologijos studijas VDU. Nuo 1948 gyveno JAV, kunigavo, aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1979 01 23 Čikagoje.

15 d. – 65 metai, kai Eimuliškiuose (dab. Panevėžio sen.) gimė (1943) ZENONAS NAMAVIČIUS, socialinių m. (teisė) dr., docentas. 1967 baigęs VU Teisės fakultetą liko ten pat dėstytoju. 1967-1993 Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros docentas, Teisės fakulteto prodekanas, dekanas. 1973 baigė aspirantūrą ir apgynė daktaro disertaciją. Buvo Lietuvos Konstitucijos projekto rengimo grupės narys. 1991-1993 – VU prorektorius, 1993-1994 dirbo Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje, 2000-2002 – Rusijoje. 2002 03 paskirtas Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėju.

17 d. – 80 metų, kai Kuršiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1928) POVILAS PEČELIŪNAS, poetas, pedagogas. Baigė VU, mokytojavo Skuode, Vilniuje, dirbo „Tarybinio mokytojo“ redakcijoje. 1980 suimtas, kalėjo Permės lageryje, buvo ištremtas. Grįžo 1987. Mirė 1990 02 23 Vilniuje. Pomirtiniu leidiniu išėjo eilėraščių rink. „Paparčio žiedas“ (1993).

19 d. – 120 metų, kai Smėlynėje (Piniavos vlsč.) gimė (1888) BRONIUS LIACHAVIČIUS, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1914-1920 tarnavo Rusijos kariuomenėje. Nuo 1921 – Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1933 06 11 Kaune.

19 d. – 70 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) DONATAS PEČIŪRA, kino operatorius. 1960 m. baigė Maskvos kinematografijos in-tą. Dirbo Lietuvos kino studijoje. Jo filmuotos stambesnės kino vaidybinės juostos: „Mažoji išpažintis“ (1972), „Laimingas laimės neradęs“ (1975), „Sodybų tuštėjimo metas“ (1976), „Faktas“ (1980) ir daugelis kitų.

21 d. – 135 metai, kai Liliūnuose (Kėdainių r.) gimė (1873) BARBORA KUBILIŪTĖ, KUBILYTĖ, daraktorė. Pati savarankiškai išmokusi skaityti ir rašyti, mokė kitus vaikus Vadoklių vlsč. Išlaužų, Žižmių, Gudelių kaimų slaptosiose mokyklose. Turėdavo 30-40 mokinių, mokydavo tik žiemą. Lietuviškos spaudos bei elementorių pristatydavo knygnešys Silvestras Jagminas, gyvenantis Pagiriuose. Po spaudos draudimo panaikinimo taip pat mokytojavo. 1919 padėjo Lietuvos savanoriams – dirbo žvalge.

21 d. – 130 metų, kai Jusėnuose (Pasvalio r.) gimė (1878) JONAS ŠIMOLIŪNAS, inžinierius statybininkas, profesorius, susisiekimo ministras. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 baigė Rygos politechnikos instituto Statybos fakultetą. Dirbo Peterburge, Suomijoje. 1918 grįžo į Lietuvą. 1918-1919 dirbo susisiekimo ministru. 1922-1944 Lietuvos VDU profesorius, Statybos katedros vedėjas. Parašė „Statyba“ (4 tomai, 1937-1943), „Šventosios uostas“ (1933), „Klaipėdos uostas“ (1939). Po karo gyveno JAV, vadovavo Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai. Mirė 1965 02 11 Čikagoje (JAV).

22 d. – 115 metų, kai Kaune gimė (1893) ALEKSANDRAS OSMOLSKIS, pedagogas. 1912 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Poltavoje, Kaišiadoryse, Raguvoje, Kaune, Merkinėje. Nužudytas 1941 06 Merkinėje.

23 d. – 95 metai, kai Užunevėžiuose (Raguvos vlsč.) gimė (1913) TITAS NARBUTAS, kunigas, visuomenininkas. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. 1937-1944 dirbo Panevėžio vyskupijoje. Po karo emigravo į Vakarus, 1948 Santjago universitete gavo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1950  gyveno JAV, dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje. Mirė 1972 05 19.

27 d. – 70 metų, kai Alėjuose (Raseinių r.) gimė (1938) ELEONORA MATULAITĖ, Panevėžio J.Miltinio dramos teatro aktorė, Lietuvos teatro sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 1953-1957 mokėsi Ramygalos vid. mokykloje. 1961 baigė Aktorių paruošimo studiją prie Panevėžio dramos teatro. LTSR nusipelniusi artistė. Vaidino 80 spektaklių, trijuose LKS filmuose. Surengė keletą gobelenų, kostiumų, batikos autorinių parodų. Išleido pjesių – pasakų vaikams rink. „Mikė kvailutis“ (2000).

29 d. – 70 metų, kai Bališkiuose. (Šakių r.) gimė (1938) ALGIMANTAS JONAS ENDRIUKAITIS, inžinierius, technologijos mokslų daktaras, Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties direktorius, linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos „Palinas“ tarybos pirmininkas, Lietuvos linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos tarybos narys. Vadovauja linininkystės srities moksliniams tyrimams Lietuvoje.

30 d. – 55 metai, kai Vilniuje gimė (1955) JULIUS DAUTARTAS, aktorius, režisierius, LR Seimo narys, Tėvynės sąjungos narys. 1977 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 1983 – GITIS (Maskvoje). Nuo  1977  dirbo aktoriumi Šiaulių ir Kauno teatruose, nuo 1991 – teatro „Menas“ Panevėžyje direktorius,  meno vadovas ir režisierius. Nuo 2004 – LR Seimo narys.

31 d. – 105 metai, kai Panevėžyje gimė (1903) JONAS MOTIEKAITIS, choro dirigentas, pedagogas. 1941 baigė Kauno konservatoriją. Dirbo Vilniaus Talat-Kelpšos muzikos mokykloje, konservatorijoje. Docentas (1971). Vadovavo chorams Raseiniuose, Ukmergėje, Vilniuje. 1950 -  Respublikinės dainų šventės vyriausiasis dirigentas. Mirė 1982 03 17.