2009 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

1 d. – 80 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) ZENONAS REKAŠIUS, inžinierius elektrikas, profesorius. Po antrojo pasaulinio karo apsigyveno JAV, dėstė įvairiuose universitetuose. Nuo 1968 - JAV lietuvių dienraščio „Akiračiai“ redaktorius.

1 d. 65 metai, kai Ukmergėje gimė (1944) RIČARDAS TALOČKA, dailininkas. 1989 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1968 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Ilgą laiką gyveno ir dirbo Panevėžyje. Šiuo metu gyvena Vilniuje.
2 d. 100 metų, kai Juostininkuose (Anykščių r.) gimė (1909) JUOZAS BALTUŠNIKAS, Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas. 1927 baigė Raguvos progimnaziją. 1929 emigravo į Argentiną. 1934-1937 bendradarbiavo žurnale ,,Dabartis“, 1937-1943 savaitraščio ,,Momentas“ redaktorius. Mirė 1956 08 17 Argentinoje.
3 d. 95 metai, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) PETRAS ZABLOCKAS, (slp.ŠIRVĖNAS), poetas, pedagogas. Baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, mokytojavo, pokario metais kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžęs apsigyveno Panevėžyje, mokytojavo. Išleido eilėraščių rinkinius: ,,Einu per rugienas“ (1992), ,,Sekmadienių prieklėčiai“ (1995), “Po tuo dangum” (1997). Paskelbė atsiminimų knygą “Pakeliui” (2001). Mirė 2008 07 13 Panevėžyje.
3 d. 80 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1929) VYTAUTAS KALINAUSKAS, dailininkas (grafikas, tapytojas, scenografas). 1947-1950 dirbo Panevėžio dramos teatre. Nuo 1957 dalyvavo parodose. 1958 baigė LDI. Sukūrė estampų, ekslibrisų, knygų iliustracijų, apipavidalino daugelį dramos spektaklių, kino ir televizijos filmų. Mirė 2001 06 14 Vilniuje.
7 d. 75 metai, kai Tauragėje gimė (1934) KAZYS PAULAUSKAS, rašytojas, pedagogas. 1956 baigė VPI, nuo 1956 mokytojavo Panevėžyje. Išleido futurologinės fantastikos apysakų ,,Dorado“ (1971), ,,Argonautų laivas“ (1979), ,,Saulės sūnus“(1983), ,,Tarp dangaus ir žvaigždžių“ (1983), ,,Deimo efektas“ (1986), ,,Akmenuotame Letos krante“ (1997), romanų ,,Laukesos aitvaras“ (1992), ,,Bėgančioji ledo lytimi“ (1997), „Lėlytė“ (2004), “Ištikimybė“ (2007), publicistikos knygų ,,Pasaulio paslaptys“ (1998), “NSO kasdienybė: įvykiai, pranešimai, hipotezės” (2003).
8 d. 75 metai, kai Drąslaukyje (Tauragės r.) gimė (1934) MILYTA BILEVIČIENĖ-KUMPYTĖ, dailininkė keramikė. 1950 baigė Tauragės vidurinę mokyklą. 1954-1956 mokytojavo Krekenavos vid. mokykloje. 1962 baigė VDI. Kūrė dekoratyvines vazas, pano pastatų interjerams ir kt. Surengė keletą autorinių parodų. Mirė 1999 05 13 Kaune.
10 d. 105 metai, kai Duobiuose (Utenos r.) gimė (1904) NORBERTAS SKURSKIS, kunigas marijonas, teologijos m. dr., profesorius (1942). Kurį laiką dirbo marijonų koplyčios Panevėžyje rektorium. Nuo 1942 – Vilniaus kunigų seminarijos profesorius. Išleido religinio turinio knygų ir brošiūrų, paskelbė straipsnių periodikoje. Mirė 1972 12 31 Kaltanėnuose.
12 d. 115 metų, kai Suodžiuose (Šakių r.) gimė (1894) SALIAMONAS ANTANAITIS, (slp. PAPRŪSĖS BERŽAS), literatas. Studijavo fiziką ir matematiką Karaliaučiaus, Leipcigo, Freiburgo universitetuose. 1926-1928 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Bandradarbiavo ,,Panevėžio balse“. Išleido apysaką ,,Per kovą į laisvę“ (1920), apybraižų knygą apie Archimedą (1955). Mirė 1973 10 15 Vokietijoje.
12 d. 85 metai, kai Giedraitynėje (Ramygalos vlsč.) gimė (1924) JUOZAS BALČIKONIS, dailininkas tekstilininkas. VDA, KDI profesorius.. 1931-1935 mokėsi Stebeikių prad.mokykloje, 1938-1944 – Ramygalos gimnazijoje. 1950 baigė KDI. Nuo 1947 Lietuvos ir tarptautinių parodų dalyvis. Už darbus apdovanotas garbės raštais, ordinais ir medaliais, pelnęs daugybę prizų tarptautinėse parodose. Knygų: ,,Liaudies menas. Audiniai“ (I d. 1957; II d. 1962), ,,Juostos“ (1969), ,,Tautiniai drabužiai“ (1970), ,,Audinių raštai“ (1961) ir kt. autorius.
14 d. 105 metai, kai  Ustronėje (Ramygalos vlsč.) gimė (1904) JUOZAS KIAUNĖ, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mokėsi Krekenavos vid. mokykloje. 1927 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, 1934 – VDU Technikos fakulteto Statybos skyrių. Dirbo Susisiekimo ministerijoje. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Rešiotų lagerį. 1956 grįžo į Lietuvą. Mirė 1989 06 05.
17 d. 125 metai, kai Veleniškiuose (Vabalninko vlsč.) gimė (1884) JULIJONAS ŠAKENIS, kunigas. Baigęs Kauno kunigų seminariją tęsė studijas Friburgo universitete Šveicarijoje. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Joniškėlyje, Viduklėje, Karsakiškyje ir kt. Mirė 1962 02 17 Radviliškyje.
17 d. 60 metų, kai Kaune gimė (1949) KRISTINA MIKLAŠEVIČIŪTĖ-ŽOROMSKIENĖ, humanitarinių m. (menotyra) dr., dailėtyrininkė. 1974 baigė VDI. Kurį laiką gyveno Panevėžyje. Išleido albumą-monografiją „Kazimieras Žoromskis“ (2006), skirtą savo vyrui dailininkui Kazimierui Žoromskiui. Spaudoje paskelbė per 200. straipsnių dailės klausimais, parengė ir išleido katalogų.
18 d. 110 metų, kai Grąžčiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1899) JUOZAS RAPŠYS, karininkas, lakūnas, Lietuvos kariuomenės aviacijos Generalinio štabo pulkininkas. Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, buvo sužeistas. 1926 baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo Gen. štabo akademijoje Vokietijoje. Dirbo Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe, Karo aviacijos štabe. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į JAV. Mirė 1972 07 24 Čikagoje.
20 d. 100  metų, kai Daniūnuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1909) JUOZAS KUNSKAS, agronomas, zootechnikas. 1935 baigė Lietuvos ŽŪA. Dirbo dėstytoju, nuo 1952 – Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto skyriaus vedėju. Žemės ūkio mokslų kandidatas (1958). Parengė: ,,Galvijų prieauglio šėrimas“  (1968), „Karvių šėrimas“ (su A.Nainiene, 1971), brošiūrų ir straipsnių gyvulininkystės klausimais. Mirė 1981 01 17 Baisogaloje.
21 d. 105 metai, kai Palangoje gimė (1904) ALEKSANDRA ŠILGALYTĖ, rašytoja, pedagogė. Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Mokytojavo Kaune, Skaruliuose, Obeliuose ir kt. Nuo 1944 mokytojavo Panevėžyje. Rašė noveles, kurias spausdino žurnale ,,Naujoji vaidilutė“. Parašė memuarinę knygą „Žingsneliai ir žingsniai“ (1999). Mirė 1997 12 03 Panevėžyje.
25 d. 215 metų, kai Varšuvoje gimė (1794) KAROLIS ZALUSKIS, vienas iš 1831 sukilimo vadų Lietuvoje. 1826-1831-Upytės apskrities bajorų maršalka. 1831 vadovavo Upytės, Ukmergės, Užnerio (Švenčionių) apskričių sukilėlių kariuomenei. Pralaimėjus sukilimui 1834 pasitraukė į Prūsiją, iš ten persikėlė į Austriją. Mirė 1845 11 28.
25 d. 100 metų, kai Rygoje gimė (1909) ALFONSAS SUŠINSKAS, kunigas, publicistas. 1934 baigė Kauno kunigų seminariją. 1935-1950 Panevėžio vyskupijos ir Ramygalos progimnazijos kapelionas, jaunimo, ateitininkų globėjas. 1940 suimtas, kalintas, prasidėjus karui išlaisvintas. 1941-1944 Panevėžio gimnazijų kapelionas. 1944 pasitraukė į užsienį, kunigavo įvairiose JAV parapijose. Išleido ,,Maršas jaunystei“ (1937) ir (1957). Bendradarbiavo spaudoje. Po mirties išleista nebaigta rašyti knyga ,,Šviesos ir šešėliai“ (1973). Mirė 1966.
26 d. 105 metai, kai Masiokuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1904) ADOMAS ČIPLYS, pedagogas, rašytojas. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo, dirbo Lietuvos TSR švietimo ministerijoje, AT Prezidiume. Kartu su S.Pupeikiu parengė elementorių ,,Saulutė“(1945), parašė apysaką ,,Lapalių mokytoja“ (1961). Mirė 1975 01 19 Vilniuje.
28 d. 105 metai, kai Gaidžiuose (Utenos r.) gimė (1904) TEOFILIS TILVYTIS, rašytojas 1917-1918 mokėsi Panevėžio gimnazijoje, vėliau - Utenos, Kauno gimnazijose. Išleido  eilėraščių rinkinių, poemas ,,Artojėliai“ (1930), ,,Dičius“ (1934), ,,Usnynė“ (1949), ,,Daina gyvybės kaina“ (1962), romanų ,,Ministerijos Rožė“ (1931), ,,Kelionė aplink stalą“ (1936), išvertė A.Puškino, V.Majakovskio kūrinių. Mirė 1969 05 05 Vilniuje.
29 d. 40 metų, Kai gimė (1969) VYTAUTAS LIEPA, 2007 m. Panevėžio rajono tarybos narys.