2008 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

1 d. – 85 metai, kai Raguvoje gimė (1923) EUGENIJA ŠULGAITĖ-KARKIENĖ, teatro ir kino aktorė. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1944 -  J.Miltinio vadovaujamą Panevėžio dramos teatro studiją. Nuo 1945  Panevėžio dramos teatro aktorė. Kine debiutavo 1961 (Kanonada). Suvaidino daugiau kaip 200 vaidmenų.

1 d. – 80 metų, kai Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1928) MYKOLAS KRIKŠČIŪNAS (slap. Valstietis), literatas. Baigė pradžios mokyklą. Sulaukęs šešiolikos metų išėjo partizanauti. 1953 suimtas ir 1955-01-03 sušaudytas. Parašė dienoraštinio tipo beletrizuotų atsiminimų „Kelias į laisvę“ bei žuvusių partizanų atminimui skirtą poemą „Už tave, tėvynę brangią...“

1 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose (Molėtų r.) gimė (1943) ALGIS BRAŽĖNAS, habil. technologijos m. dr., KTU Panevėžio filialo Mechanikos technologijos katedros profesorius, KTU Panevėžio filialo Technologijų fakulteto tarybos Mokslo komisijos pirmininkas. Vadovėlio „Metalo pjovimo įrankiai“ (1991) bendraautorius, kelių tarptautinių simpoziumų dalyvis.

4 d. – 70 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) KAZIMIERAS ZDANAVIČIUS, matematikas, astrofizikas, habil. fizinių m. (astronomija) dr. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, tarptautinės astronomų sąjungos narys. 1945-1949 mokėsi Žibartonių pradinėje mokykloje, 1952-1956 – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1961 baigė VU Fizikos ir matematikos fakultetą. Straipsnių rinkinių „Žvaigždėtasis dangus“ (1961), „Visata ir mes“ (1982), „Lietuvos astronomija“ (1984) vienas autorių.

6 d. – 70 metų, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) JONAS KAUNECKAS, Panevėžio vyskupas, Lietuvos ateitininkų dvasios tėvas. 1958 baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. Iki 1972 dirbo Alytaus r. MSV bei sausinimo sistemų valdyboje. Neakivaizdžiai studijavo vokiečių kalbą Maskvoje, vėliau lietuvių kalbą ir literatūrą VU. 1972 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1977 įšventintas kunigu. Kunigavo Telšiuose, Skaudvilėje ir kt., nuo 1990 dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 2000 nominuotas vyskupu. Nuo 2002 01 05 -  Panevėžio vyskupijos vyskupas.

6 d. – 50 metų, kai Liberiškyje (Naujamiesčio apyl.) gimė (1958) GIEDRĖ ŠORIENĖ-DUNDULYTĖ, Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos direktorė. Mokėsi Naujamiesčio vid. mokykloje.

6 d. – 50 metų, kai Ramygaloje gimė (1953) VILIUS BARTULIS, inžinierius, technologijos m. dr., docentas, VGTU Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas, mokslinių straipsnių, mokomųjų knygelių, išradimų autorius.

9 d. – 55 metai, kai Panevėžyje (1953) gimė NERUTĖ ČIUKŠIENĖ, dailininkė keramikė. 1979 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo tų pačių metų dalyvauja parodose Lietuvoje bei užsienyje (Švedijoje, Norvegijoje, Čekijoje, Latvijoje, JAV, Katalonijoje, Vokietijoje ir kt.) taip pat tarptautiniuose simpoziumuose Panevėžyje. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

  9 d. -   60 metų, kai Laboje (Smilgių vlsč.) gimė (1948) ENRIKAS KAČINSKAS, teatro aktorius. Nuo 1965 lankė Panevėžio dramos teatro Juozo Miltinio vadovaujamą vaidybos studiją, nuo 1967- šio teatro aktorius. Sukūrė per 130 vaidmenų.

10 d. – 105 metai, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) JONAS GRAIČIŪNAS, poetas, vertėjas, pedagogas. 1906 grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kupiškio progimnazijoje. 1925 baigė Panevėžio gimnaziją. 1932 – LU. Mokytojavo, dirbo Eltoje, Lietuvos rašytojų draugijoje, radijuje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai 1944-1945 dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, rusų kalbą Ramygalos gimnazijoje. 1949 ištremtas į Sibirą. Grįžo 1957. Išleido eilėraščių rinkinius „Karo stovis (dūšioj)“ (1928), „Akių ganyklose“ (1930), „Ižas Nemune“ (1938), „Saulėlydžio freskos“ (1973), „Po žaibo sparnu“ (1983), „Vilniaus kontraforsai“ (1976), „Prie Hipokrenės versmės“ (1978) ir kt. Išvertė A.Puškino, A.Gribojedovo, Š.Rustavelio, Šilerio, Heinės ir kitų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje. Palaidotas Ramygaloje.

10 d. – 100 metų, kai Pagojės vnk. (Andrioniškio vlsč.) gimė (1908) MYKOLAS JUODVIRŠIS, agronomas. 1930 baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir iki 1938 mokytojavo pradžios mokyklose, organizavo žemės ūkio kursus. 1941  baigė LŽŪA, dirbo administratoriumi Savitiškio linų bandymų stotyje. Po karo emigravo į Vokietiją. Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo „Ūkininko patarėjuje“, „Mokykloje“ ir kt. leidiniuose.

11 d. – 95 metai, kai Puškoniuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1913) ONA KLIKŪNAITĖ-VENGRIENĖ, agronomė, pedagogė. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. Išleido knygą „Rankdarbiai“ Nuo 1968 gyveno JAV.

12 d. – 70 metų, kai Roduose (Krekenavos vlsč.) gimė (1938) JONAS MARTUZEVIČIUS, gamtos m. dr., LVA gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas, specialiosios zootechnikos katedros docentas. 1945-1949 mokėsi Rodų pradinėje mokykloje, 1949-1957 – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1962  baigė LVA Zootechnikos fakultetą.

12 d. – 55 metai, kai Rokiškio r. gimė (1953) JONAS KAUŠAKYS, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.

13 d. – 70 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) JOANA LAIMUTĖ RAPŠYTĖ, filologė, vertėja, pedagogė. 1956 baigusi Panevėžio mergaičių gimnaziją, studijavo prancūzų kalbą VPI. Keletą kartų šios kalbos žinias gilino Prancūzijoje. Nuo 1963 VU dėstė prancūzų kalbą. 1979 apgynė filologijos m. dr. disertaciją. Iš prancūzų kalbos išvertė M.Duraso, F.Sagan, A.Morua ir kitų autorių kūrinių, vertė pjeses Panevėžio J.Miltinio dramos teatrui, bendradarbiavo žurnaluose „Teatras“, „Naujoji Romuva“ ir kt. Mirė 2000 06 10 Panevėžyje.

13 d. – 75 metai, kai Kėdainiuose gimė (1933) MINDAUGAS MAKSIMAITIS, teisininkas, habil. teisės m. dr., profesorius. 1951 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1956 -  VU Teisės fakultetą. Dirbo Kėdainių prokuratūroje, mokėsi aspirantūroje, dirbo VU dėstytoju, docentu, nuo 1986 ėjo profesoriaus pareigas, dėstė užsienio teisės istoriją. Nuo 2000  Teisės universiteto istorijos katedros vedėjas. Parengė keletą vadovėlių. Tai: „Lietuvos valstybės ir teisės istorija“ (1997), „Užsienio teisės istorija“ (1998, 2002), „Lietuvos konstitucinė teisė“ (2001, su bendraaut.) ir kt.

14 d. – 65 metai, kai Panevėžyje mirė (1943) GABRIELĖ-PETKEVIČAITĖ-BITĖ, prozininkė, publicistė, visuomenės veikėja. Gimė 1861 03 30 Puziniškyje.

15 d. – 115 metų, kai Juškaičiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1893) RAPOLAS KUODIS, kunigas, prelatas. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Žemaičių kunigų seminariją. Kunigavo Ylakiuose, dirbo  Tauragės komercinės mokyklos ir mokytojų seminarijos kapelionu, vėliau - Telšių kurijoje kancleriu, Telšių vyskupijos oficiolu, kanauninku. Nuo 1945 iki mirties klebonavo Žemaičių Naumiestyje. Mirė 1975 09 23.

15 d. – 60 metų, kai Šilagalyje gimė (1948) STASĖ MEDYTĖ, dailininkė grafikė. 1968 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1979 – Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dailės skyrių. Nuo 1987 vadovauja Bitės ekslibrisų klubui. Nuo 1973 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

16 d. – 100 metų, kai Baltarusijoje gimė (1908) ADOLFAS DOMAŠEVIČIUS-DAMUŠIS, inžinierius chemikas, chemijos m. dr., visuomenės ir politikos veikėjas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 1920 su šeima grįžo į Lietuvą. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, 1934 – LU įgijo chemiko specialybę. 1940 apgynė daktaro disertaciją. 1940  aktyviai įsijungė į rezistencinę veiklą, buvo vienas iš 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių ir vadovų. Po karo emigravo į Vakarus, aktyviai įsijungė į ateitininkų veiklą, bendradarbiavo spaudoje, parašė keletą knygų.

16 d. – 75 metai, kai Miliešiškiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1933) VALERIJONAS JUZĖNAS, dailininkas. 1940-1944 mokėsi Miliešiškių pradinėje mokykloje, 1945-1952 – Raguvos vidurinėje mokykloje. 1962 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės mokyklą. Dirbo Kauno ir Klaipėdos „Dailės“ kombinatuose. 

18 d. – 100 metų, kai Panevėžyje gimė (1908) GIRŠAS OŠEROVIČIUS, poetas. 1928 baigė žydų gimnaziją. Nuo 1971 gyveno Izraelyje. Išleido 5 knygas. Viena jų „Main Panevež“ (1974), išleista žydų ir hebrajų kalbomis.

24 d. – 115 metų, kai Pajuostėje gimė (1893) VALERIJONAS MEIŠTOVIČIUS, kunigas prelatas. 1928 Romoje suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Nuo 1932 – Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. Paskelbė keletą veikalų.

26 d. – 180 metų, kai Morkiuose (Kelmės vlsč.) gimė (1828) ANTANAS MACKEVIČIUS, kunigas, visuomenės veikėjas, vienas 1863 m. sukilimo vadų. Studijavo Kijevo universitete, 1853 baigė Varnių kunigų seminariją. 1853-1855 vikaravo Krekenavoje. 1855- 1863 – filialistas Paberžėje. 1863 m. kovo 8 d. Paberžės bažnyčioje perskaitė sukilimo Manifestą. Kovojo daugiausia Panevėžio apskrities miškuose. Gruodžio 17 d. paimtas į nelaisvę. Karo lauko teismo nuosprendžiu 1863 12 28 pakartas Kaune.              

26 d. – 80 metų, kai Niurkoniuose (dab. Panevėžio sen.) gimė (1928) ONA BUDRIENĖ-ŽOSTAUTAITĖ, dailiųjų amatų meistrė. Užsiima audimu, mezgimu, pina iš vytelių. Gyvena Pakaušiuose (Panevėžio sen.).

30 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė ONA MILIŪNIENĖ, geografė. 1952 baigė VPI. Mokytojavo Raguvoje (1952-1953). Nuo 1957  – Lietuvos ekonomikos instituto mokslinė bendradarbė, m. dr. Paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvos pajūrio ekonominės geografijos klausimais.