2010 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

4 d.  -  85 metai, kai (1925) įkurtas “Dainos” draugijos Panevėžio skyrius.

 

4 d.   -   10metų, kai (2000) atidarytas Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras.

 

5 d. – 125 metai, kai (1885) Butiškiuose (Kupiškio r.) gimė Antanas Paurys, kunigas. 1909 baigė Kauno kunigų seminariją. 1915-1929 kunigavo Miežiškiuose. Jo pastangomis užbaigta Miežiškių bažnyčios statyba, pastatyta klebonija, parapijos namai su sale. Buvo aktyvus Miežiškių valsčiaus tarybos narys, globojo ir rėmė įvairias visuomenines organizacijas. Nuo 1929 kunigavo Užpaliuose, nuo 1950 – Svėdasuose. Mirė 1968 04 12. Palaidotas Skapiškio bažnyčios šventoriuje.

 

6 d.   -   110 metų, kai (1900) Raukštoniuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kazimieras Rankelė, kunigas. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio progimnazijoje. 1920 įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau mokslus tęsė Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą vadovavo Kauno ateitininkams, kunigavo Rokiškyje, Kamajuose, Palėvenėlėje. Mirė 1937. Palaidotas Ramygalos kapinėse.

 

6 d.  -  80 metų, kai (1930) Maženiuose (Velžio-Panevėžio vlsč.) gimė Vytautas Mikšys, hidrotechnikos inžinierius. 1955 baigė LŽŪA. Dirbo Raseinių, Kelmės, Anykščių melioracijos valdybose. 1991-2001 dirbo atkurto žurnalo “Žemėtvarka ir melioracija” vyr. redaktoriumi. Su bendraautoriais parašė knygas “Melioracija Lietuvoje” (1970, 1994), “Hidrotechnikos inžinieriaus žinynas” (1982). Paskelbė straipsnių apie žemių melioravimą, žemėtvarkininkų ir hidrotechnikos inžinierių veiklą.

 

9 d.   -   90 metų, kai (1960) Šilutėje gimė Bronius Gaubys, medžio drožėjas. Drožia namų apyvokos daiktus ir kitus dirbinius. Gyvena Žibartonyse.

 

10 d.   -   125 metai, kai (1885) Kupiškyje gimė Stefanija Glemžaitė, medikė, kraštotyrininkė, kultūros veikėja. 1927-1932 dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje. Mirė 1974.

 

11 d.  -  400 metų, kai (1610) Lietuvoje gimė Jonas Božimovskisvyresnysis, religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas. Mokėsi Kėdainiuose, Slucke. 1632-1637 studijavo Vokietijoje. 1638-1652 Naujamiesčio evangelikų reformatų bažnyčios kunigas. Su S. Minvydu iš lenkų k. išvertė pagrindines stambiausio 17 amž. Lietuvių raštijos paminklo “Knygos nabožnystės krikščioniškos” (1653) dalis – katekizmą, maldyną, pamokslus. Nuo Naujojo Testamento pradėjo versti Bibliją (po mirties šį darbą tęsė  sūnus). Mirė 1673 01 08 Kėdainiuose.

 

11 d.  -  100 metų, kai (1910) Raišiuose (Rokiškio r.) gimė Juozas Povilonis, rašytojas, vertėjas. KU studijavo romanistiką, dėstė prancūzų ir lotynų k. Kretingos, Pasvalio gimnazijose. Nuo 1939 Panevėžio vyrų gimnazijos inspektorius. 1950 ištremtas 5 metams į Sibirą. Išleido novelių rinkinį “Nereikalingi žmonės” (1944), Sibiro tremties išgyvenimus aprašė “Varpuose” (1993), išvertė į lietuvių kalbą prancūzų rašytojų kūrinių.

 

11 d.   -   40 metų, kai (1950) Kruopinėje (Joniškėlio r.) gimė Saulius Saladūnas, fotomenininkas. Nuo 1986 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Leidinio “Panevėžio albumas” bendraautorius. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

 

11 d.   -   50 metų, kai (1960) įkurta Panevėžio teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba. Pradėtas centralizuotas vandens tiekimas miestui.

 

12 d.   -   75 metai, kai (1935) Panevėžyje gimė Antanas Ambraška, žurnalistas. Baigė VU Istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Panevėžio miesto įmonėse, nuo 1959 laikraščio “Panevėžio tiesa” literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas. 1980-1981 Eltos korespondentas Panevėžyje. Mirė 1981 06 09 Panevėžyje.

 

13 d.  -  85 metai, kai (1925)  Nevėžninkuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė Valerija Stakionienė-Kaupaitė, pedagogikos m. daktarė (1970), profesorė (1971). Išleido keletą knygų, vadovėlių, mokomosios literatūros apie moksleivių fizinį auklėjimą, sportą, parašė per 100 mokslinių straipsnių. Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu (1995). Mirė 2002.

 

14 d.   -   75 metai, kai (1935) Panevėžyje gimė Irena Giedraitienė, fotomenininkė, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. Parodose dalyvauja nuo 1966. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

 

18 d.  -  80 metų, kai (1930) Velykiuose (Velžio vlsč.) gimė Petras Vėžys, inžinierius mechanikas, technikos mokslų kandidatas (1970). 1958 baigė LŽŪA, dirbo Lietuvos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institute, nuo 1980 dėstė Lietuvos Veterinarijos akademijoje. Keletos išradimų autorius. Parašė darbų apie žolinių pašarų rengimo mechanizavimą. 1972 paskirta  LTSR valstybinė premija.

 

20 d.  -  90 metų, kai (1920) Pasvalyje gimė Vladas Juozokas, Lietuvos kariuomenės leitenantas, pokario kovų partizanas. 1940 baigė Karo mokyklą. Sovietinės ir nacistinės okupacijos metais įsitraukė į pogrindinę veiklą, buvo LLA narys. 1944 organizavo rezistencinį judėjimą Panevėžio apskrityje. III-osios Šiaurės Lietuvos Laisvės armijos apygardos vado pavaduotojas, štabo viršininkas. Žuvo 1946 02 13. Palaidotas Dembavoje.

 

20 d.  -  80 metų, kai (1930) Panevėžyje gimė Vytautas Mikalauskas, pianistas, kompozitorius. 1954 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Dėstė Panevėžio muzikos mokykloje, 1961-1964 buvo šios mokyklos direktorius. Nuo 1973 dirbo Vilniuje. Sukūrė baladžių, sonatų, dainų ir kt. kūrinių. Mirė 2004 04 23.

 

22 d.  -  135 metai, kai (1875) Gailioniuose (Pakruojo r.) gimė Kazimieras Paltarokas, vyskupas. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, 1902 baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1911-1922 Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius,vicerektorius. 1922-1926 Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto profesorius. 1926 konsekruotas vyskupu. 1949-1957 valdė Panevėžio vyskupiją ir Vilniaus arkivyskupiją. Parengė ir išleido teologijos, sociologijos knygų, tikybos vadovėlių. Mirė 1958 01 03 Vilniuje. Palaidotas Panevėžyje.

 

23 d.  -  90 metų kai (1920) Subačiuje gimė Agnė Lukšytė-Meilūnienė, prozininkė, dramaturgė. 1939 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, mokytojavo. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1950 gyvena Australijoje. Išleido novelių rinkinius “Kalnų velnias”(1970), “Baltoji chrizantema” (1993) romaną “Prošvaistė šešėlyje” (1-2, 1996-1997) , dramą “Kavinė po kadagiais” (1993), paskelbė straipsnių dailės, teatro temomis.

 

24 d.   -   115 metų, kai (1895) Berštininkuose (Šilutės r.) gimė Gustavas Juozupaitis, poetas. Nuo 1939 iki mirties gyveno Panevėžyje. Eilėraščius spausdino Mažosios Lietuvos periodikoje. Mirė 1954 04 15 Panevėžyje.

 

24 d.   -   90 metų, kai (1920) Rasdviliškyje gimė Stasys Paska, aktorius. 1940 baigė Panevėžio dramos studiją ir iki 1945 dirbo šiame  teatre aktoriumi. Mirė 1981 11 25.

 

26 d.  -  105 metai, kai (1905) Ukrainoje gimė Stasys Petraitis, aktorius. 1932 Panevėžyje įsteigė mėgėjų dramos ir muzikos kuopelę, jai vadovavo, režisavo spektaklius. 1929-1967 Kauno ir Vilniaus teatrų aktorius. Mirė 1976 12 16.

 

27 d.  -  125 metai, kai (1885) Palaukiuose (Karsakiškio vlsč.) gimė Jurgis Pauliukas (Paulius, tėvas Bonaventūra), kunigas dominikonas, bažnytinės teisės daktaras (1931). Nuo 1907 gyveno JAV. 1920 baigė kunigų seminariją, 1929 – katalikų universitetą Vašingtone. 1932 grįžo į Lietuvą. Atkūrė lietuvių dominikonų Angelo Sargo provinciją Raseiniuose. 1941 išvyko į Vokietiją, ten kunigavo. Nuo 1947 gyveno JAV, dirbo kapelionu, dėstė religiją ir lotynų kalbą, religiniais klausimais rašė straipsnius į spaudą. Mirė 1956 07 13 Naujajame Orleane.

 

27 d.   -  110 metų, kai (1900) Akmeniuose (Lazdijų r.) gimė Antanas Maksimaitis, Lietuvos kariuomenės karininkas, kartografas. 1935-1939 tarnavo I-ajame artilerijos pulke, dislokuotame Panevėžyje. Žuvo 1943 07 23, kovodamas lietuviškoje 16-oje divizijoje prie Oriolo (Rusija). 1954 jo palaikai perlaidoti Panevėžyje.

 

27 d.   -   105 metai, kai (1905) Grajauskuose (Raseinių r.) gimė Bronė Butrimaitė-Rupainienė, poetė, tremtinė. Nuo 1963 iki mirties gyveno Panevėžyje. Išleido 2 eilėraščių rinkinius. Mirė 1994 08 23 Panevėžyje. Palaidota Raseinių r.

 

28 d.   -   125 metai, kai (1885) Madilioniškyje (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Keršulis, kunigas. Nuo 1917 kunigavo Plungėje, Kartenoje, Šateikiuose, Vėžaičiuose, Gargžduose, Kupiškyje ir kt. 1950-1954 Ramygalos bažnyčios altarista. Mirė 1957.

 

28 d.   -   120 metų, kai (1890) Nevapolyje (Radviliškio r.) gimė Tadas Bajarūnas, fotografas. Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudie buities muziejuje. Mirė 1945 03 13.

 

28 d.  -  105 metai, kai (1905) Medikoniuose (Pušaloto vlsč.) gimė Elena Repčytė-Starkienė, pedagogė, visuomenės veikėja. Buvo įvairių Lietuvos mokslo draugijų narė, keletą metų redagavo žurnalą “Moteris”. Išleido knygelių apie namų ruošą ir šeimininkavimą.

 

28 d.  80 metų, kai (1930) Krekenavoje gimė Vytautas Janėnas, fizikas, gamtos m. daktaras (1983). Parašė mokomąsias knygas “Fizikos laboratoriniai darbai” (su kitais, 1966, 1976), “Optika ir atomistika” (su kitais, 1969), “Fizika” (su kitais, 1990), paskelbė per 30 mokslinių straipsnių.

 

31 d.  -  150 metų, kai (1860) Minske gimė Platonas Jankauskas, inžinierius mechanikas, technikos m. daktaras (1893), profesorius (1902). 1883 baigė Peterburgo universitetą, 1886 – Peterburgo kelių inžinierių institutą, ten pat dėstė. 1921 grįžo į Lietuvą. Dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922-1934 KU katedros vedėjas. Parašė ir išleido paskaitų kursus”Kinematika ir dinamikos pagrindai”(1926), “Pritaikomoji mechanika” (1926-1930, 2 d.), “Teoretinės mechanikos kursas” (1928-1934). Mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Krekenavos vlsč.).