2009 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

2 d. 100 metų, kai Panevėžyje gimė (1909) VANDA TAMAŠAUSKAITĖ-FRANKIENĖ, rašytoja, pedagogė. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, mokytojavo. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno JAV. Dirbo lituanistinėse mokyklose. Parašė scenos vaizdelių vaikams ,,Eglutės prašymas“, ,,Barzdukų karalystėje“, ,,Našlaitės laimė“ ir kt., išleido pasakojimų, pasakų bei vaizdelių knygas ,,Karalaitės Gintarės ilgesys“, (1957), ,,Pasakų pasaulis“ (1980), ,,Ąžuolo mirtis“ (1991) ir kt. Mirė 2007 12 03 JAV.
2 d. 85 metai, kai Stakiuose (Anykščių r.) gimė (1924) JURGIS URBONAS, poetas, prozininkas. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo Niūronyse. 1945 išėjo partizanauti. Redagavo partizanų leidinius ,,Partizanų kova“, ,,Pragiedruliai“, ,,Neįveiksi, sūnau, šiaurės“, humoristinių eilėr. rinkinį ,,Istrebiteliada“, sukūrė romaną, kurio likimas nežinomas. Išliko 1941-1943 rašytų eilėraščių ir apsakymų rankraštinis rinkinys ,,Ei, jaunyste!“ Dalis kūrinių iš jo paskelbta almanache ,,Anykščiai“ (1979). Žuvo 1948 02 02.
5 d. 100 metų, kai Vikonyse (Anykščių r.) gimė (1909) JUOZAS JURGINIS, istorikas, kultūros ir meno tyrinėtojas, profesorius. 1928 mokėsi Panevėžio gimnazijoje, vėliau studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, dirbo LTSR MA Centrinės bibliotekos direktoriumi, dėstė VU ir kt. Išleido ,,Lietuvos meno istorijos bruožai“ (1960), ,,Mikalojus Katkus“ (1963), ,,Renesansas ir humanizmas Lietuvoje“ (1965), ,,Istorija ir poezija“ (1969). Mirė 1994 Vilniuje.
5 d. 55 metai, kai gimė (1954) JONAS MASIOKAS, 2007 m. Panevėžio rajono tarybos narys.
7 d. 105 metai, kai Nociagaloje (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1904) KAZIMIERAS PABEDINSKAS, inžinierius, verslininkas, visuomenės veikėjas. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo LU ir Grenoblio (Prancūzija) universitete, specializavosi Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą organizavo linų apdirbimo bendroves. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Alžyrą, 1956 išvyko į JAV. Vadovavo statybos bendrovei ,,Danga“. 1990 grįžo į Lietuvą, bendradarbiavo spaudoje. Išleido atsiminimų knygą ,,Nuo Plungės iki Maroko“ (1988, 1994). Mirė 1998 06 23 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje.
8 d. 95 metai, kai Dumbliūnėliuose (Pasvalio r.) gimė (1914) TEOFILIS ZUBAVIČIUS, gamtininkas ornitologas. Nuo 1937 iki 1987 dirbo Žuvinto rezervate. Parašė knygas ,,Žuvinto ežero paukščiai“ (1954), ,,Ežero giesmė“ (1962), ,,Žuvintas ir jo gyventojai“ (1978). Kartu su kitais išleido knygą ,,Žuvintas“ (1961), paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje. Mirė 1993 11 12 Panevėžyje.
8 d. 60 metų, kai Raguvoje gimė (1949) POVILAS KULVINSKAS, poetas, aktorius. 1967 baigė Raguvos mokyklą, dirbo Šilų kultūros namuose, nuo 1970 mokėsi J.Miltinio teatro studijoje Panevėžyje, dirbo aktoriumi Panevėžio dramos teatre, režisieriumi Birštono liaudies teatre. Išleido poezijos knygeles ,,Sielos giesmė negęstanti“ (1991), ,,Meilės elegijos“ (1992), ,,Mylimai“ (1993), ,,Skaidrumas“ (1995), ,,Širdies gėlės“ (1996), ,,Lietuvaitei“ (1997), ,,Jausmai ir mintys“ (1998), ,,Motinai, mylimai. Lietuvai“ (1999) , ,,Motinai“ (2002), eilėraščių rinktinę „Žmogaus meilė“ (2007)..
9 d. 65 metai, kai Tyliuose (Šiaulių r.) gimė (1944) JUOZAS JANULIS, kunigas, pedagogas. 1968-1973 studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1973 – Krekenavos bažnyčios vikaras, 1973-1976 – Panevėžio katedros vikaras, vėliau kunigavo Anykščių, Zarasų rajonuose. 1983—1985 – Vadoklių pararijos klebonas. Nuo 2008 08 04 Raguvos parapijos klebonas ir Traupio parapijos administratorius.
11 d. 85 metai, kai Smilgiuose gimė (1924) PETRAS MOLIS, ekonomistas, visuomenininkas. Po karo apsigyveno JAV, studijavo ekonomiką Bostono koledže. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių skautų veikloje.
14 d. 140 metų, kai Zubiškiuose (dab. Ragaudžiai, Upytės sen.) gimė (1869) JONAS VIZBARAS, knygų platintojas, kunigas. Mokėsi Liepojos gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje, vėliau studijavo  Peterburgo dvasinėje akademijoje. Ją baigęs kunigavo Kurtuvėnuose, Darbėnuose, Liepojoje. Slapta platino draudžiamą spaudą, daugiausia ,,Tėvynės sargą“. Bendradarbiavo ,,Tėvynės sarge“, ,,Viltyje“, ,,Vienybėje“, ,,Ryto garse“ir kt. Mirė 1919 03 27 Liepojoje.
15 d. 115 metų, kai Alančiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1894) KAZIMIERAS MIKOLAJŪNAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, karo aviacijos pulkininkas. Mokėsi Raguvos mokykloje, Panevėžio realinėje mokykloje. 1917 įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurios nebaigęs stojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Vėliau baigė aukštuosius karininkų kursus, tarnavo karo aviacijoje. 1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją.  Nuo 1949 gyveno JAV, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje. Mirė 1993 01 04 Čikagoje.
17 d. 120 metų, kai Trakuose gimė (1889) JOKŪBAS MALECKAS, karaimų poetas, vertėjas. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, piešimo mokykloje. Nuo 1919 gyveno Kaune, vėliau Panevėžyje. Bedradarbiavo Panevėžyje leidžiant žurnalą ,,Onarmach“. Į karaimų kalbą išvertė Maironio, J.Krylovo, A.Puškino kūrinių. Rašė eilėraščius, balades, pjeses. Mirė 1952 01 12. Palaidotas Naujamiesčio karaimų kapinėse.
18 d. 105 metai, kai Skaistgiriuose gimė (1904) PETRAS LELIS (Lalis), inžinierius. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, dirbo žemės ūkio ministerijoje. 1930 baigė technikos studijas Prancūzijoje. Dirbo apskrities inžinieriumi  Mažeikiuose, Raseiniuose, Tauragėje. Ilgiausiai (7 metus) dirbo Panevėžyje. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas, projektavo ir statė Panevėžio apskrities savivaldybės rūmus. Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje. Išleido atsiminimų knygą ,,Lietuvos keliu 1910-1973 metai“ (1973). Mirė 1984 04 15.
18 d. 105 metai, kai Vynupėje (Panevėžio sen.) gimė (1904) FELIKSAS BIELINSKIS, architektas, menotyros m. kand. (1954). 1932 baigė VDU Technikos fakultetą. Pagal jo projektus Lietuvoje pastatyta mokykų, stadionų, gyvenamųjų namų, rekonstruotos Panevėžio r. Uliūnų ir Geležių bažnyčios. Su kitais parengti albumai „Lietuvių liaudies menas: Architektūra“ (2 kn. 1957-1965), „Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra“ (1970) ir kt. Mirė 1986 02 13 Kaune.
20 d. 50 metų, kai (Vaišvilčiuose) gimė (1959) ALGIRDAS DAUKNYS, kunigas, teologijos licenciatas. Įšventintas kunigu 1985 04 14. Nuo 1997 11 12 Naujamiesčio šv. apaštalo Mato bažnyčios klebonas. Aptarnauja ir Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčią.
23 d. 95 metai, kai Berniūnuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1914) LEONAS VALKŪNAS, vertėjas, literatūros tyrinėtojas. VDU baigė klasikinę filologiją (1938). Mokytojavo Plungės gimnazijoje, nuo 1945 dėstė VU. Iš lotynų ir graikų k. išvertė Longo ,,Dafnį ir Chloją“ (1958), Heliodoro ,,Etiopinius pasakojimus“ (1960), Ezopo ir Fedro ,,Pasakėčias“ (1965, 1987), T.Moro ,,Utopiją“ (1968), Petro Dusburgiečio ,,Prūsijos žemės kroniką“ (1987) ir kt. Parašė vidurinėms mokykloms lotynų k. vadovėlį (1973), parengė mokymo priemonių. Mirė 1990 04 21 Vilniuje.
24 d. 85 metai, kai Butkiškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1924) ANTANAS MIKĖNAS, sportininkas lengvaatletis, TSRS nusipelnęs sporto meistras (1956), daugkartinis Lietuvos ėjimo čempionas ir rekordininkas, Melburno olimpinėse žaidynėse (1956) laimėjęs sidabro medalį, tarptautinėse jaunimo varžybose (1957) – aukso medalį. Mirė 1994 09 23.
24 d. 85 metai, Kai Naujamiesčio vnk. gimė (1924) ONA KONKULEVIČIŪTĖ-BANIONIENĖ, aktorė. 1943-1962 dirbo Panevėžio dramos teatre. Mirė 2008 01 06 Vilniuje. 
25 d. 70 metų,  kai gimė (1939) PRANCIŠKUS BENEDIKTAS TAMULIONIS, kunigas. Įšventintas kunigu 1965 04 14. Nuo 1970 11 28 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios klebonas. Aptarnauja ir Spirakių Švč. Trejybės bažnyčią.